Overige niet-natuurlijke personen

Dit zijn vaak stichtingen, zoals bijvoorbeeld woningstichtingen en stichtingen ouderenhuisvesting (niet zijnde toegelaten instellingen) en pensioenfondsen, maar ook coöperaties, publiekrechtelijke rechtspersonen, verenigingen en kerkelijke organisaties.