Inkomsten landbouw

Hier: de netto toegevoegde waarde tegen factorkosten. Het is de beloning voor de productiefactoren grond, kapitaal en arbeid. De cijfers over het reële inkomen zijn gecorrigeerd voor inflatie.

De inkomsten kunnen ook worden gedefinieerd als de productiewaarde minus de waarde van het verbruik, afschrijvingen en belastingen, vermeerderd met het saldo van ontvangen subsidies en belastingen.

Het inkomensbegrip in de landbouwrekeningen wijkt iets af van het begrip in de agrarische sectorraming waarvan Wageningen Economic Research de resultaten gelijktijdig publiceert met het verschijnen van dit artikel. De landbouwrekeningen geven bijvoorbeeld uitkomsten op basis van een kalenderjaar, terwijl de sectorraming het oogstjaar als uitgangspunt heeft.