Koopkrachtgroei Caribisch Nederland in 2021 afgevlakt

Supermarkt Bonaire
© CBS

Erratum:

Recent is vastgesteld dat de brondata van de Inkomstenbelasting die voor deze publicatie zijn gebruikt niet compleet waren. Voor een deel van de huishoudens is daardoor het inkomen niet goed vastgesteld. Het CBS werkt aan een herziening van de uitkomsten.

Naar eerste inschatting zijn vanaf 2016 afwijkingen ontstaan die in 2020 zijn opgelopen tot een onderschatting van het inkomen van de hele populatie in de orde van 3 tot 13 procent, afhankelijk van de gekozen statistiek. In juni worden nieuwe uitkomsten gepubliceerd voor 2021 en 2022, daarna zullen ook de voorgaande jaren worden herzien op basis van de actuele gegevens.

De koopkracht in Caribisch Nederland steeg in 2021 opnieuw, maar minder sterk dan in 2020. Op Bonaire ging de bevolking er ten opzichte van 2020 1,1 procent op vooruit, op Sint Eustatius 0,5 procent en op Saba 0,1 procent. Bij personen in huishoudens met kinderen en werkenden steeg de koopkracht het sterkst. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Om de bestaanszekerheid op Caribisch Nederland te verbeteren worden er sinds 2019 structureel stappen gezet om de minimumlonen en de uitkeringen te verhogen en daarmee de koopkracht te verbeteren.  In 2021 werd de kinderbijslag verhoogd. De coronasteunmaatregelen, die inkomensverlies van werknemers en zelfstandigen compenseerden, waren nog steeds van kracht. De uitkeringen en het minimumloon werden niet aangepast aan de deflatie van 2020. De stijging van het gemiddelde prijsniveau in 2021 op Bonaire en Saba drukte de koopkracht. Op Sint Eustatius daalde het prijsniveau licht, wat een gunstig effect had op de koopkracht. 

Doorsnee koopkrachtontwikkeling Caribisch Nederland
JaarBonaire (% verandering t.o.v. jaar eerder)Sint Eustatius (% verandering t.o.v. jaar eerder)Saba (% verandering t.o.v. jaar eerder)
20123,24,54,6
20131,62,33,3
20142,01,13,1
20154,64,63,1
20163,02,06,1
20171,02,60,6
2018-0,93,2-0,1
20194,65,65,5
20204,33,04,3
2021*1,10,50,1
* voorlopige cijfers

Koopkrachtverbetering voor werkenden

De doorsnee koopkracht van personen in huishoudens met voornamelijk inkomen uit werk verbeterde op alle drie de eilanden. Op Bonaire steeg de koopkracht met 1,7 procent voor deze groep het meest. Een doorsnee koopkrachtverandering van 1,7 procent betekent dat de helft van de mensen er 1,7 procent of meer in koopkracht op vooruit ging, en de andere helft minder. Voor ontvangers van een uitkering op Bonaire en Saba daalde de koopkracht, omdat uitkeringen niet werden aangepast aan de inflatie.
Meer koopkracht voor huishoudens met kinderen

Op alle drie de eilanden verbeterde de doorsnee koopkracht bij personen in huishoudens met kinderen. Op Bonaire nam de koopkracht het meest toe bij de eenoudergezinnen (+3,1 procent). De koopkracht op Saba groeide het meest bij paren met kinderen (+2,5 procent). Op Sint Eustatius profiteerden ook personen in huishoudens zonder kinderen van een verbeterde koopkracht.

Doorsnee koopkrachtontwikkeling naar huishoudenssamenstelling, 2021*
 Bonaire (% verandering t.o.v. jaar eerder)Sint Eustatius (% verandering t.o.v. jaar eerder)Saba (% verandering t.o.v. jaar eerder)
Eenpersoonshuishouden-0,90,4-0,9
Eenoudergezin3,10,90,3
Paar, zonder kind-0,60,2-1,7
Paar, met kind(eren)2,30,42,5
Meerpersoonshuishouden, overig-0,30,7-1,7
* voorlopige cijfers

Jongeren meeste koopkrachtverbetering

Personen in huishoudens met een hoofdkostwinner tot 40 jaar zagen hun koopkracht op alle drie de eilanden het meest toenemen. De koopkracht op Bonaire steeg bij hen met 2,7 procent, op Sint Eustatius 2,5 procent, en op Saba 2,4 procent. De meeste hoofdkostwinners in deze huishoudens werken en zitten doorgaans nog volop in de opbouw van hun loopbaan. Hun inkomen stijgt door werkervaring en het krijgen van beter betaalde banen. 

Doorsnee koopkrachtontwikkeling naar leeftijd hoofdkostwinner, 2021*
LeeftijdBonaire (% verandering t.o.v. jaar eerder)Sint Eustatius (% verandering t.o.v. jaar eerder)Saba (% verandering t.o.v. jaar eerder)
tot 40 jaar2,72,52,4
40 tot 60 jaar2,20,21,1
60 jaar en ouder-1,00,4-1,5
* voorlopige cijfers

Verbeterde koopkracht voor lagere inkomens Eustatius

Bij de laagste inkomensgroep op Sint Eustatius steeg de koopkracht met 0,9 procent het meest van alle inkomensgroepen; twee derde van de personen ging er in koopkracht op vooruit, met name door deflatie en verhoogde kinderbijslag. Op Bonaire verbeterde de doorsnee koopkracht met 2,7 procent juist het meest bij personen in huishoudens in de hoogste inkomensgroep. 

Doorsnee koopkrachtontwikkeling naar inkomensgroep, 2021*
 Bonaire (% verandering t.o.v. jaar eerder)Sint Eustatius (% verandering t.o.v. jaar eerder)Saba (% verandering t.o.v. jaar eerder)
1e 25%-groep (laag inkomen)-0,90,9-1,1
2e 25%-groep0,40,71,5
3e 25%-groep1,70,23,7
4e 25%-groep (hoog inkomen)2,7-0,3-0,7
* voorlopige cijfers