Milieurekeningen

De milieurekeningen beschrijven de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Om tot een consistente beschrijving te komen, sluiten de milieurekeningen direct aan op de macro-economische gegevens van de nationale rekeningen. Voor de uitstoot van broeikasgassen gaat het om alle emissies die horen bij de productie- en consumptie activiteiten binnen de Nederlandse economie. Dat betekent onder andere dat ook de emissies van de Nederlandse transportsector, waaronder de zeevaart en luchtvaart, in binnen- en buitenland meetellen. Daarentegen worden emissies door niet-ingezetenen in Nederland, bijvoorbeeld toeristen uit het buitenland, niet meegerekend. De emissies die vrijkomen bij het verbranden van biomassa tellen ook mee met de emissies door Nederlandse economische activiteiten. Door het kort-cyclische karakter telt het verbranden van biomassa niet mee in de IPCC-cijfers.