Genormaliseerde elektriciteitsproductie

In dit artikel wordt het aandeel hernieuwbare elektriciteit uitgedrukt als binnenlandse hernieuwbare productie gedeeld door het totale binnenlandse verbruik. Dit is in overeenstemming met de EU Richtlijn Hernieuwbare Energie.

Het gaat hier om de genormaliseerde bruto productie van elektriciteit, gecorrigeerd voor weersomstandigheden en inclusief de indirecte productie van elektriciteit uit groen gas. De genormaliseerde productie in een jaar wordt daarbij berekend als de capaciteit in het betreffende jaar maal de gemiddelde productie per eenheid capaciteit in de afgelopen vijf jaar (voor wind) of vijftien jaar (voor waterkracht).

De productie van zonnestroom is ook afhankelijk van het weer, maar in de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie is afgesproken om voor zonnestroom geen normalisatie toe te passen. Het CBS berekent de productie van zonnestroom door elke maand een schatting te maken van het vermogen van zonnepanelen en dit te vermenigvuldigen met de door het KNMI gemeten straling per maand en het kengetal voor de jaarlijkse productie van zonnestroom per eenheid vermogen, en dit getal vervolgens te delen door het langjarig gemiddelde voor de straling.