Wet langdurige zorg (Wlz)

In 2015 is als gevolg van de hervorming langdurige zorg de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) opgedeeld en ondergebracht onder de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz), en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo, vanaf 2015 Wmo2015), de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. Personen die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in hun nabijheid nodig hebben komen in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
Binnen de Wlz kan zorg zowel in een instelling met verblijf geleverd worden als thuis. ‘Thuis’ omvat hier ook een aanleunwoning, aangepaste woning of geclusterde woning die de verzekerde zelf huurt of waar hij eigenaar van is. Meer informatie staat op de website Monitor Langdurige Zorg (https://www.monitorlangdurigezorg.nl/begrippen/leveringsvorm-zorg)
Verblijf met behandeling van mensen met een psychische stoornis (geestelijke gezondheidszorg (GGZ)) valt pas na 3 jaar onder de Wlz. Gezien de aparte positie van de GGZ in de Wlz en de vergelijkbaarheid van de cijfers over de Wlz in de tijd zijn personen die gebruikmaken van GGZ niet meegenomen in de cijfers voor dit artikel. Meer informatie staat op de website Monitor Langdurige Zorg.