Defensie-uitgaven

Onder defensie-uitgaven worden verstaan de uitgaven van het Rijk en verschillende landelijke stichtingen en organisaties (zoals onderzoeksinstellingen voor zover ze tot de overheid behoren) gerekend tot de functie landsverdediging volgens de COFOG-1999-indeling. De omschrijving van deze functie luidt:

Landsverdediging omvat land-, lucht- en zeemacht en daarmee samenhangende activiteiten ter bescherming van de bevolking, militaire hulp aan het buitenland (internationale vredesmissies) en defensiebeleid.

Uitgaven aan de marechaussee worden deels tot de defensie-uitgaven gerekend. Uitgaven aan politietrainingsmissies in buitenlandse conflictgebieden worden niet tot de defensie-uitgaven gerekend, omdat deze missies géén militaire doelstelling hebben. Om dubbeltellingen te voorkomen zijn de bedragen gecorrigeerd voor onderlinge stromen tussen het Rijk en de landelijke stichtingen en organisaties.