Voorlopige oogstraming versus definitieve oogstraming

In dit artikel zijn de cijfers voor verslagjaar 2018 gebaseerd op de voorlopige oogstraming en de cijfers voor de verslagjaren 2010 t/m 2017 op de definitieve oogstraming.
De voorlopige oogstraming is gebaseerd op gegevens over de oppervlaktes beteelde grond (in hectares) zoals waargenomen in de Landbouwtelling en expertschattingen van de opbrengst per hectare. De bruto-opbrengst van de definitieve oogstraming is gebaseerd op een steekproefenquête onder bedrijven met akkerbouwgewassen. Deze bedrijven geven niet de beteelde oppervlakte op, maar de oppervlakte die al geoogst is of naar verwachting nog geoogst zal worden. Door omstandigheden kan de oppervlakte grond waarvan geoogst is kleiner zijn dan de oorspronkelijk beteelde oppervlakte. Ook wordt gevraagd naar de niet-geoogste oppervlakte en de opbrengst per hectare. Doordat in de voorlopige cijfers de misoogst niet is meegenomen en het beteelde areaal uit de Landbouwtelling nog voorlopig is, kunnen de opbrengsten in de definitieve cijfers lager uitvallen.