ondernemingen

Het artikel betreft de direct in het buitenland investerende ondernemingen, exclusief de dienstverlening. De dienstverlening heeft namelijk niet of nauwelijks goederenhandel. Het gaat daarmee enkel om de bedrijfstakken landbouw/bosbouw/visserij, delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening, waterbedrijven en afvalbeheer, bouwnijverheid en handel.
Het artikel refereert aan de 30 landen (zie tabel 11 van het rapport Directe buitenlandse investeringen en handel) waarin ondernemingen het meest hebben geïnvesteerd in 2014 in termen van aantal ondernemingen. Het weergegeven percentage van 53 procent is een gemiddelde per land. Een onderneming kan daarbij met meerdere landen een investerings- en handelsrelatie onderhouden.