Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Het Continu Vakantieonderzoek (CVO) een jaarlijks onderzoek dat het CBS gebruikt om cijfers over het vakantiegedrag van de Nederlandse bevolking samen te stellen. Het CVO is een panelonderzoek, waarvan de leden elke drie maanden worden bevraagd over hun vakanties in het voorafgaande kwartaal. De jaarlijkse cijfers die op basis van het CVO worden gepubliceerd, zijn gebaseerd op deelnemers die bij alle vier de metingen van het betreffende vakantiejaar hebben gerespondeerd. Vanaf 2017 zijn dit ongeveer 8 000 personen (de netto steekproef).
Om de kwaliteit van de cijfers uit het CVO te kunnen blijven waarborgen, is het CVO in 2017 op enkele belangrijke punten gewijzigd. Zo is de netto steekproef vergroot van 6 500 naar 8 000 respondenten. Tevens is de doelpopulatie uitgebreid met Nederlanders met een migratieachtergrond. Door deze wijzigingen kunnen de uitkomsten van 2017 niet zonder meer worden vergeleken met die van 2016 en eerdere jaren. De uitkomsten van 2017 zijn nog voorlopig.