Kunnen of willen werken

In dit artikel is de volgende driedeling gehanteerd:

  1. Personen die werken, oftewel de werkzame beroepsbevolking;

  2. Personen die niet werken maar dit wel willen. Hierbij gaat het allereerst om mensen die aangeven per direct beschikbaar te zijn om te werken en / of die recent naar werk hebben gezocht, waaronder werklozen volgens de indicator van de International Labour Organization (ILO). Daarnaast worden ook mensen die niet beschikbaar zijn én die niet hebben gezocht tot deze groep gerekend, als zij aangeven wel te willen werken;

  3. Personen die niet werken en die dit ook niet kunnen of willen. Hiertoe behoren mensen die niet direct beschikbaar zijn voor werk, niet recent hebben gezocht én die niet kunnen of willen werken.

Voor meer informatie zie Barometer Beroepsbevolking, https://www.cbs.nl/nl-nl/arbeid-en-inkomen/arbeid-en-sociale-zekerheid/barometer-beroepsbevolking.

Er is in dit artikel voor gekozen de leeftijdsgroep 15 tot 65 jaar te hanteren in plaats van 15 tot 75 jaar omdat het merendeel van de 65-plussers niet meer werkt.