Geen regulier onderwijs

Het gaat hier om personen die geen regulier onderwijs volgen op het moment van instroom in de flexibele schil. Tot het reguliere onderwijs wordt gerekend alle onderwijs dat door de overheid wordt bekostigd alsmede particulier onderwijs voor zover dit leidt tot een in Nederland erkend diploma. Tot het niet-reguliere onderwijs worden gerekend alle opleidingen of cursussen met een duur van korter dan 6 maanden. Daarnaast omvat het niet-reguliere onderwijs ook de schriftelijke of online opleidingen op MBO en HBO niveau, inburgeringscursussen en bedrijfsopleidingen met een duur korter dan 1 jaar.