Belasting- en premiedruk

De belasting- en premiedruk is de totale opbrengst van belastingen en sociale premies uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (bbp). Bij de sociale premies gaat het om premies wettelijke sociale verzekering. Hieronder worden ook de premies voor de verplichte basiszorgverzekering gerekend, maar niet die voor de aanvullende (vrijwillige) verzekeringen. Om de internationale vergelijking mogelijk te maken, is de belasting- en premiedruk gebaseerd op de cijfers van Eurostat. Door een andere berekeningswijze wijken deze cijfers licht af van de cijfers die CBS normaliter publiceert. De belasting- en premiedruk volgens de definitie van Eurostat ligt, afhankelijk van het jaar, tussen de 0,5 en 1 procentpunt hoger.