Geluk

Of mensen gelukkig zijn wordt vastgesteld aan de hand van de volgende vraag: “Kunt u op een schaal van 1 tot en met 10 aangeven in welke mate u zichzelf een gelukkig mens vindt? Een 1 staat voor volledig ongelukkig en 10 voor volledig gelukkig.”. Er worden vervolgens drie groepen onderscheiden: degenen met een score van 1 tot en met 4 (ongelukkig), degenen met een score van 5 of 6 (niet gelukkig, niet ongelukkig) en degenen met een score van 7 tot en met 10 (gelukkig). Meer informatie over deze indeling in categorieën is te vinden in dit rapport. De gegevens zijn afkomstig uit het onderzoek Sociale samenhang & Welzijn 2015, en hebben betrekking op personen van 18 jaar en ouder die behoren tot particuliere huishoudens in Nederland.

Om de relatie tussen geluk enerzijds en verschillende andere kenmerken anderzijds te onderzoeken zijn verschillende logistische regressieanalyses gedaan. Hierin is geluk als onafhankelijke variabele opgenomen, en zijn de kenmerken geslacht, leeftijd, leeftijd in het kwadraat, het al dan niet hebben van een partner, het al dan niet hebben van thuiswonende kinderen, het hoogst behaalde onderwijsniveau, het al dan niet hebben van werk, de ervaren gezondheid, de mate van lichamelijke belemmeringen, de hoogte van het gestandaardiseerde huishoudensinkomen, de frequentie van contacten met familie, vrienden en buren meegenomen als afhankelijke variabelen. In deze tabel zijn de resultaten van de logistische regressieanalyses te vinden.