Onderzoek

Het CBS onderzoekt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de mogelijkheden voor het opzetten van een statistiek over grensarbeid. Vanuit verschillende bronnen zijn  gegevens bekend over arbeidsmigranten, seizoenarbeiders en werknemers die in Nederland  werken en in het buitenland wonen. De gebruikelijke Nederlandse statistieken houden op bij de grens. Dat betekent dat veel minder informatie beschikbaar is als personen in het buitenland wonen of werken. In dit onderzoek is gekeken naar informatie die beschikbaar is op basis van Nederlandse registraties.

De hier gepresenteerde cijfers zijn onderdeel van een verkenning die zich richt op werknemers die een binding hebben met Duitsland en België. Binding met Duitsland of België wordt vastgesteld aan de hand van drie indicatoren: herkomstgroepering, nationaliteit en woonland. Wanneer tenminste één van deze indicatoren geldig is voor Duitsland of België dan spreken we van een binding met dit land. Een  werknemer heeft bijvoorbeeld binding met Duitsland als zijn/haar herkomstgroepering Duits is, nationaliteit Duits is of het woonland Duitsland is.