Minder schapen op de boerderij

In 2000 waren er nog 1,3 miljoen schapen, dat aantal is gedaald tot minder dan 1 miljoen (2014). Het aantal landbouwbedrijven met schapen daalde bijna navenant. Van schaalvergroting in de schapenhouderij is daarmee geen sprake. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Begin deze eeuw waren er 1,3 miljoen schapen op de landbouwbedrijven. Na de uitbraak van mond- en klauwzeer in maart 2001 en de daarop volgende ruimingen daalde dit aantal met 110 duizend tot circa 1,2 miljoen in 2003. Tussen 2003 en 2006 herstelde de schapenstapel zich en steeg het aantal schapen tot bijna 1,4 miljoen. Sinds het afschaffen van de ooipremie in 2006 daalde het aantal schapen gestaag. In 2014 liepen er al minder dan 1 miljoen schapen op de landbouwbedrijven, een daling van 30 procent ten opzichte van 2006.

Aantal schapen

Aantal schapen

Geen schaalvergroting

Het aantal bedrijven met schapen daalt al sinds 2000. In 2000 waren er nog ruim 17,5 duizend bedrijven met schapen. In 2014 is dit met bijna een derde afgenomen tot circa 12 duizend bedrijven. Het gemiddeld aantal schapen op deze bedrijven steeg tussen 2000 en 2006 van 75 dieren naar bijna 100 dieren. Sindsdien is het aantal schapen per bedrijf weer gedaald tot 80 dieren, iets boven het niveau van 2000.

Meeste schapen in Friesland, grootste schapenbedrijven in Groningen

Schapen spelen een belangrijke rol bij het natuur- en landschapsbeheer en lopen vooral in de natuurgebieden, op dijken en langs de rivieren. Schapen worden daarnaast vooral gehouden voor de fokkerij en het vlees, en in mindere mate voor de melk. Schapenhouderij wordt vaak gecombineerd met verbredingsactiviteiten zoals toerisme. De meeste schapen (2014) lopen in Friesland, 167 duizend. Het grootste aantal schapen per bedrijf is in Groningen (106), op de voet gevolgd door Flevoland (104) , het kleinste aantal in Utrecht (50). 

Schapenbedrijven

Schapenbedrijven

Export levende schapen al jaren constant

De uitvoer van levende schapen is vrij stabiel. Het aantal levende schapen dat jaarlijks geëxporteerd wordt, ligt sinds 2008 rond 350 duizend stuks. De belangrijkste exportlanden zijn België en Frankrijk, samen goed voor ongeveer 90 procent van de totale uitvoer van levende schapen. De helft van de schapen die naar België gaan, zijn lammeren, voor Frankrijk is dat ruim driekwart.

De import van levende schapen is beperkt, maar neemt wel toe. In 2013 bedroeg de import ongeveer 85 duizend dieren, in 2008 was dit ongeveer 60 duizend dieren. Het belangrijkste importland is Duitsland, gevolgd door Polen en Roemenië. Uit beide laatste landen komen vrijwel uitsluitend lammeren.

Bron: Landbouwtelling