CBS lanceert Open data-portal: volledige databank nu beschikbaar

  • 3400 dataverzamelingen als Open data beschikbaar
  • Nieuwe kansen voor de app-industrie, grootverbruikers en media
  • Informatie beter bereikbaar en makkelijker te hergebruiken
  • Impuls aan kwaliteit openbaar bestuur

Vanaf vandaag stelt het CBS zijn volledige databank – in totaal 3400 dataverzamelingen – als Open data beschikbaar. De statistische informatie wordt hierdoor beter bereikbaar en makkelijker te hergebruiken. Grootverbruikers van CBS-data kunnen door directe koppelingen tijd en geld besparen. De nieuwe manier van aanbieden stelt app-bouwers in de gelegenheid makkelijker CBS-data te gebruiken om nieuwe toepassingen te maken. Open data komen naast StatLine, de database van het CBS, waar een breed publiek statistische informatie kan vinden.

Nieuwe kansen voor de app-industrie, grootverbruikers en media

Tjark Tjin-A-Tsoi, Directeur-Generaal van het CBS: “Met Open data wordt het nu mogelijk om zonder handmatige tussenstappen CBS-data van computer-to-computer op te halen. Hierdoor groeit het Open data-aanbod van de overheid in één klap met 33 procent en biedt het CBS nieuwe kansen voor app-industrie en grootgebruikers.”

Een van de grote voordelen van de nieuwe, laagdrempelige methode van aanbieden is dat CBS-informatie eenvoudig kan worden gecombineerd met andere data. Hierdoor kunnen, op basis van bestaande data, compleet nieuwe statistiekproducten worden gebouwd. Ook de media kunnen profiteren van de Open data doordat de CBS-gegevens nu gemakkelijk zijn te koppelen met andere data. Zij kunnen nu hun informatievoorziening in onder meer infographics en andere visualisaties doorlopend verrijken met actuele informatie.

Uitdaging

Het beschikbaar stellen van alle tabellen vormde een grote uitdaging voor de softwarebouwers van het CBS. De 3400 datasets vertegenwoordigen 14 miljard cellen waarbij er ook nog sprake is van dagelijkse updates. Met in het achterhoofd dat de huidige database CBS StatLine op jaarbasis ruim 16 miljoen keer wordt geraadpleegd moest ook veel aandacht worden gegeven aan de stabiliteit van het systeem en waren de kwaliteitseisen hoog. De mogelijkheid die wordt geboden om iedere willekeurige vraag te stellen door meerdere gebruikers op hetzelfde moment en daarbij ook nog te zorgen voor een korte reactietijd, vroeg om een creatieve oplossing.

Informatie beter bereikbaar en makkelijker te hergebruiken

Randstad Nederland deed mee aan een proef om de Open data van het CBS te gebruiken. Directeur Marketing en Communicatie Janine Bos: “We kunnen nu veel beter inspelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt doordat de Open data van het CBS worden gekoppeld aan onze eigen informatiesystemen. Door gebruik te maken van de Open Data Feed van het CBS is Randstad Nederland in staat om de time-to-market van arbeidsmarktinformatie enorm te versnellen."

Tijdens de proefperiode ging de belangstelling vooral uit naar de dataverzamelingen met regionale gegevens. De gegevens van wijken en buurten zijn verschenen in diverse commerciële apps waaronder de wijkcheck. Hierbij wordt CBS informatie gecombineerd met andere bronnen.

CBS ontwikkelt app

Het CBS ontwikkelt op basis van de open data een app. Met deze app worden alle dataverzamelingen in diverse grafische vormen getoond. De gebruiker kan selecties aanpassen en de grafiek van vorm veranderen. Binnen de app heeft de gebruiker diverse mogelijkheden om de juiste dataverzameling te selecteren. De app komt eind oktober beschikbaar.

Impuls aan kwaliteit openbaar bestuur

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: "De Open data-bestanden van het CBS dragen bij aan verbetering van het openbaar bestuur en aan een economische impuls. Overheden, bedrijfsleven en burgers hebben niet alleen beter toegang tot informatie maar kunnen deze hergebruiken en combineren. Dat biedt onder andere kansen om efficiënter en effectiever maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Per saldo draagt dit bij aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. Het exploiteren van Open data, vooral combinatie van datasets, biedt het innovatieve bedrijfsleven enorme kansen. Hiermee bieden Open data ook een economische impuls. Komende tijd zal ik me, in het kader van het programma Open Overheid, verder inspannen om relevante data te ontsluiten.”

Kansen voor meer werkgelegenheid

Minister Kamp van Economische Zaken: ”De overheid heeft een schat aan informatie die ondernemers kunnen gebruiken. De data die het CBS nu beschikbaar stelt, geeft ondernemers de kans om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen of te verbeteren. Bijvoorbeeld bij het bouwen van apps of websites. Dat is goed voor de economie en biedt kansen voor meer werkgelegenheid.”

Eurocommissaris Neelie Kroes wees bij de introductie van de nieuwe EU-richtlijn voor Open data al op de economische waarde ervan. Open data vormen de grondstof voor tal van nieuwe informatieproducten en -diensten en zorgen bovendien voor meer transparantie en betere besluitvorming, stelde zij. De Europese Commissie berekende dat de directe en indirecte economische impuls van Open data in totaal 140 miljard euro zou kunnen bedragen.
Ook het Nederlandse kabinet onderschrijft deze kansen op extra groei door het benutten van Open data. Daarnaast geeft het kabinet in het Actieplan Open Overheid (uit september 2013) aan dat Open data een centrale rol spelen in het zijn van een open en transparante overheid.

Wat is Open data

Open data is een term die wordt gebruikt om op vrij beschikbare informatie te duiden. Open data bij het CBS zijn data die:
• wettelijk openbaar zijn;
• voortkomen uit de taak van de overheidsinstantie en bekostigd zijn uit publieke middelen;
• in computerleesbare vorm door of namens de overheidsinstantie openbaar ter beschikking worden gesteld;
• voldoen aan open standaarden, zodat er geen barrières zijn voor het gebruik door ICT-aanbieders of –gebruikers;
• vrij van auteursrechten zijn of andere rechten van derden.

Het CBS stelt zijn volledige output databank beschikbaar via het eigen Open data-portal en zo snel mogelijk op het Open data-portal van de overheid.