economische krimp in vrijwel alle provincies

  • Flevoland, Zeeland en Noord-Holland krimpen in 2013 minder dan gemiddeld
  • Overijssel kent sterkste krimp, vooral in de chemische industrie
  • Van de vier grote steden krimpt Amsterdam het minst
  • Winning aardgas zorgt voor groei in Groningen

Bijna alle provincies kampten ook in 2013 met economische teruggang. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekendgemaakt. De Nederlandse economie als geheel kromp in het afgelopen jaar met 0,8 procent. Deze laagconjunctuur trof sommige provincies echter harder dan andere. Zo krompen de economieën van Overijssel en Limburg het hardst terwijl Flevoland, Zeeland en Noord-Holland in 2013 minder zwaar getroffen werden. Dankzij een toename van de winning van aardgas was Groningen de enige provincie met een economische groei in 2013.

Verschillen in economische groei tussen provincies en grote steden hangen sterk samen met de aard van de bedrijvigheid in de verschillende regio’s. Zo profiteerde de provincie Flevoland van gunstig ontwikkelingen in de industrie, een bedrijfstak die relatief sterk vertegenwoordigd is in deze provincie. Noord-Holland werd gesteund door stijgende omzetten van bedrijven in de verhuur van, en handel in, onroerend goed. De aanzienlijke chemische industrie in Zeeland vertoonde in 2013 een lichte groei wat de krimp in deze regio iets dempte. In Overijssel had de chemische industrie juist te kampen met tegenwind vanwege een teruglopende vraag naar haar chemische producten. Deze daling droeg bij aan de aanzienlijke krimp van 1,6 procent van de Overijsselse economie in 2013.

Van de vier grote steden werd Amsterdam (-0,7 procent) het minst getroffen door de laagconjunctuur en Rotterdam juist het meest. Amsterdam had dit te danken aan groei van de luchtvaart en bijbehorende dienstverlening op Schiphol. Rotterdam had echter te kampen met een terugval in delen van de industrie, zoals de aardolieraffinage en petrochemie. Hierdoor presteerde de economie van Rotterdam per saldo beneden het landelijk gemiddelde. De krimp in de Haagse economie zette zich ook in 2013 voort, vooral vanwege de kleiner wordende overheidssector die in deze regio sterk vertegenwoordigd is.

In de drie noordelijke provincies liet de delfstoffenwinning in 2013 een forse groei zien. Deze bedroeg in Groningen 8 procent. Exclusief de winning van aardgas kende Groningen net als alle andere provincies een economische krimp (1,2 procent). Inclusief de aardgaswinning was er echter sprake van een groei van 2,7 procent. In de twee andere noordelijke provincies was de bijdrage van de delfstoffenwinning ook positief, maar minder groot.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.