Aanscherping nareisprocedure

De regering heeft maatregelen genomen ter aanscherping van het nareisbeleid met als doel om fraude en misbruik van dit beleid door Somalische asielzoekers tegen te gaan. Het misbruik van de asiel- en nareisprocedure hield met name in dat asielvergunninghouders om overkomst verzochten van vreemdelingen die feitelijk geen deel uitmaakten van het gezin in het land van herkomst. Zo werd vaak melding gemaakt van pleegkinderen die in het gezin zouden zijn opgenomen, terwijl dit feitelijk niet het geval was. Voorts was er sprake van vingertopmutilatie door met name Somalische asielzoekers, waardoor geen goede vingerafdrukken konden worden afgenomen (Bron: kamerbrief minister Leers van 6 juli 2011)