Vleermuizen gaan vooruit

Met de vleermuizenpopulaties in ons land gaat het goed. Van de 8 soorten die worden geteld, nemen de aantallen allemaal toe.

Aantal vleermuizen

Aantal vleermuizen

Aantallen en verspreiding

Uit vleermuistellingen blijkt dat van 8 soorten die in de grotere winter- en zomerverblijven voorkomen, de aantallen toenemen. Het gaat om de helft van de in Nederland voorkomende soorten vleermuizen.

De aantallen ingekorven vleermuizen, franjestaarten en grijze grootoorvleermuizen groeien het snelst. De eerste twee soorten met gemiddeld 13 procent per jaar (periode 1986-2010) en de grijze grootoorvleermuis met 9 procent per jaar. De ingekorven vleermuis en de grijze grootoorvleermuis zijn zeldzaam en komen alleen in het zuiden van het land voor, vooral in Limburg. De franjestaart is algemener en komt inmiddels in vrijwel het gehele land voor.

Ook de gewone grootoorvleermuis komt tegenwoordig op veel meer plaatsen in het land voor. De toename van het aantal watervleermuizen en meervleermuizen was het kleinst, 3 procent per jaar. Sinds 2006 is het aantal watervleermuizen zelfs iets afgenomen.

Van 8 andere soorten vleermuizen, waaronder 2 algemeen voorkomende dwergvleermuizen, is niet bekend hoe de aantallen zich ontwikkelen. Deze soorten leven verborgen in kleinere, moeilijk vindbare plaatsen.

Verspreiding van de

Verspreiding van de franjestaart

Bescherming

In Europa komen ongeveer 50 soorten vleermuizen voor, in Nederland 16. Omdat vleermuizen hoofdzakelijk insecten eten, worden ze als nuttige dieren beschouwd. Veel soorten vleermuizen zijn na de Tweede Wereldoorlog in aantal achteruitgegaan, onder andere door veranderingen in het landschap en het grondgebruik, en de toename van het gebruik van gifstoffen.

Drie soorten, de mopsvleermuis en de grote en kleine hoefijzerneus, zijn geheel uit Nederland verdwenen. De vale vleermuis plant zich in Nederland niet meer voort, maar overwintert hier nog wel.

Alle Europese, en dus ook alle Nederlandse soorten zijn sinds 2002 beschermd op grond van de Europese habitatrichtlijn. Deze richtlijn verbiedt het opzettelijk doden of verstoren van vleermuizen en bevat ook regels voor de bescherming van leefgebieden en (winter )slaapplaatsen. Vanwege de zorgen over de populaties van vleermuizen is het jaar 2011 door UNEP en EUROBATS uitgeroepen tot internationaal jaar van de vleermuis.

Tom van der Meij en Vilmar Dijkstra (Zoogdiervereniging)

Bron: Compendium voor de leefomgeving