Uitgaven aan zorg groeien minder snel

  • Beperkte toename uitgaven aan ziekenhuis- en  gehandicaptenzorg
  • Bovengemiddelde groei uitgaven aan paramedische zorg en ouderenzorg
  • Aandeel zorguitgaven in bruto binnenlands product stabiel

In 2010 waren de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg 87,6 miljard euro. Dit is 3,6 procent meer dan in 2009. In de periode 2004-2008 stegen de uitgaven aan zorg steeds sneller, tot 7,0 procent in 2008. Daarna volgde in 2009 een kentering met een groei van 5,7 procent. Door een toenemend aantal banen en de stijging van de lonen nam de loonsom van de zorginstellingen in 2010 met ongeveer 5,0 procent toe. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

De uitgaven aan ziekenhuizen en specialistenpraktijken stegen in 2010 met 3,5 procent. In 2009 was dat nog bijna 7 procent. De lagere groei komt vooral door forse tariefdalingen bij medisch specialisten in reactie op aanzienlijke budgetoverschrijdingen in eerdere jaren. De uitgaven aan ziekenhuizen en specialistenpraktijken vormen ruim een kwart van de totale uitgaven aan zorg.

De uitgaven aan huisartsenpraktijken groeiden in 2010 met slechts 2,4 procent. De uitgaven aan de zogenaamde ketenzorg zitten daar niet bij. Die zijn toegerekend aan de samenwerkingsverbanden die vallen onder de verstrekkers van ondersteunende diensten. Weliswaar voeren de huisartsen bij ketenzorg de regie, maar niet alle uitgaven aan ketenzorg slaan per definitie neer bij de huisartsenpraktijken. Ook andere zorgaanbieders zijn bij de levering van ketenzorg aan patiënten betrokken. De uitgaven aan verstrekkers van ondersteunende diensten groeiden in 2010 met 5 procent.

De uitgaven aan paramedische zorg namen in 2010 met 7,0 procent toe. Dat komt vooral door de hogere tarieven bij de verloskundigenpraktijken om het norminkomen op peil te houden en door de fors hogere productie van de fysiotherapeutenpraktijken.

Terwijl de uitgaven aan de ouderenzorg in 2010 met 5,0 procent meer dan gemiddeld toenamen, namen de uitgaven aan de gehandicaptenzorg slechts toe met 1,3 procent. Bij de ouderenzorg stegen zowel de uitgaven aan de extramurale zorg als aan de intramurale zorg. Dat komt bij de extramurale zorg vooral door de persoonlijke verzorging van patiënten en bij de intramurale zorg door de zorgzwaartepakketten.

De relatief lage groei bij de gehandicaptenzorg wordt vooral verklaard door een daling bij de extramuraal verleende zorg, in het bijzonder de begeleiding van patiënten, en door minder inzet van middelen bij de voorzieningen voor gehandicapten, vooral vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen bij mobiliteit.

Het aandeel van de zorguitgaven in het bruto binnenlands product (bbp) is in 2010 stabiel gebleven op 14,8 procent. De uitgaven per hoofd van de bevolking bedroegen 5 272 euro. In 2009 was dat 5 113 euro.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.