Meeste ouderen nog sociaal en maatschappelijk actief

De deelname van 55-plussers aan sociale en maatschappelijke activiteiten ligt over het algemeen vrij hoog. Alleen 75-plussers hebben minder frequent contact met vrienden en kennissen, doen minder vaak vrijwilligerswerk en geven minder vaak informele hulp dan gemiddeld.

Contact met vrienden en kennissen neemt af met de leeftijd

In 2008 had in alle leeftijdsgroepen 85 tot 90 procent van de personen wekelijks persoonlijk, telefonisch of schriftelijk contact met familie. Met vrienden en kennissen hadden 55-plussers minder frequent contact dan gemiddeld. Zeven op de tien ouderen hadden wekelijks contact met vrienden, tegen acht op de tien gemiddeld. Het aandeel dat zelden of nooit contact had met vrienden of kennissen nam toe met de leeftijd tot 14 procent onder 75-plussers.

Contacten met vrienden en kennissen naar leeftijd, 2008

Contacten met vrienden en kennissen naar leeftijd, 2008

Ouderen vaak actief als vrijwilliger

In 2008 was ruim 40 procent van de 55-plussers actief als vrijwilliger. Ouderen doen relatief vaak vrijwilligerswerk in de verzorging en voor levensbeschouwelijke organisaties. Ook voor hobbyclubs en culturele verenigingen zijn  ze meer dan gemiddeld actief. Onder 75-plussers lag het aandeel vrijwilligers een stuk lager: van hen deed 24 procent vrijwilligerswerk.

Aandeel dat vrijwilligerswerk doet of informele hulp geeft naar leeftijd, 2008

Aandeel dat vrijwilligerswerk doet of informele hulp geeft naar leeftijd, 2008

Ouderen geven vaak informele hulp

Ouderen van 55 tot 75 jaar geven naar verhouding vaak informele hulp buiten organisaties om. In 2008 gaf 40 procent van de 55-64-jarigen en 35 procent van de 65- tot 75-jarigen informele hulp. Het gemiddelde over alle leeftijdsgroepen lag met 30 procent een stuk lager.

De oudsten verleenden veel minder frequent informele hulp. Het aandeel 75-plussers dat informele hulp gaf was met 16 procent een stuk kleiner dan gemiddeld.

Moniek Coumans en Saskia te Riele

Bronnen: