Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een arbeidsongeschiktheidsuitkering kan verstrekt worden in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ). Deze regelingen zijn van kracht sinds 1 januari 1998.

Vanaf 1 januari 2006 is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) van kracht geworden. De WIA behelst twee regelingen namelijk de regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA)  en de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).

Vanaf 1 januari 2004 kunnen werknemers, die op of na die datum ziek worden, geen aanspraak meer maken op een WAO-uitkering. Deze werknemers kunnen, nadat de werkgever het loon twee jaar heeft doorbetaald, per 1 januari 2006 een uitkering aanvragen in het kader van de WIA. Voor de mensen, die al een WAO-uitkering hebben, verandert er niets. Door de nawerking van de WAO is het, in een beperkt aantal situaties, mogelijk dat ook na 1 januari 2004 nieuwe uitkeringen worden verstrekt. Deze uitkeringen zijn echter gebaseerd op oude uitkeringsrechten. 

Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek worden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van de WAZ. Voor de mensen die al een WAZ-uitkering hebben verandert er niets.