Werkstakingen

Bij een werkstaking of werkonderbreking zetten werknemers tijdelijk hun werkzaamheden stop om zo tegemoetkoming aan gestelde eisen af te dwingen. Niet het aantal stakingen zelf wordt geteld, maar het aantal geschillen, voor zover die leiden tot een werkstaking of werkonderbreking. Een geschil kan meerdere geschilpunten omvatten en stakingen waarbij meer dan één geschilpunt is, worden ingedeeld naar voornaamste geschilpunt.

Het CBS gaat bij de waarneming van werkstakingen uit van een economische invalshoek. Als het arbeidsproces wordt onderbroken als gevolg van een bewuste actie van werknemers en er daardoor (productie)verlies wordt geleden, wordt deze actie als staking beschouwd. In 2009 zijn er 15 acties geweest die het CBS niet als staking heeft meegeteld. Het betrof onder andere acties in eigen tijd van het personeel, flyeracties van vakbondsvertegenwoordigers bij de poort, acties van buitenlandse bedrijfsonderdelen van Nederlandse bedrijven en ludieke acties.
In het najaar van 2009 werden acties georganiseerd tegen de kabinetsplannen om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar. Omdat deze acties voornamelijk in de eigen tijd van de werknemer plaatsvonden, zijn deze niet meegerekend.