Belastingen

Belastingen zijn verplichte betalingen, zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, die door de overheid worden opgelegd. De opbrengst vormt een onderdeel van de algemene middelen. De belastingen van gemeenten (kunnen) bestaan uit de onroerendezaakbelasting, parkeerbelasting, toeristenbelasting, precariobelasting, hondenbelasting, forensenbelasting, reclamebelasting, baatbelasting en roerendezaakbelasting. De gemeenteraad bepaalt welke belastingen een gemeente heft.

Retributies of doelheffingen zijn betalingen die de overheid krachtens algemene regels vordert voor een concrete door haar geleverde dienst. De opbrengst moet aan een voorgeschreven doel worden besteed. De doelheffingen van gemeenten (kunnen) bestaan uit reinigingsheffingen, rioolrechten, leges bouwvergunningen, secretarieleges, leges begraafplaatsrechten en marktgelden.

De opbrengstgroei van de belastingen van (groepen) van grootteklassen is gecorrigeerd voor die gemeenten die in 2010 ten opzichte van 2009 van grootteklasse zijn veranderd. Het betreft hier met name de gemeenten die zijn samengevoegd of opgeheven.