Kyotoprotocol

In de periode 2008–2012 moet Nederland op grond van het Kyotoprotocol de emissies van broeikasgassen met gemiddeld 6 procent per jaar verlagen ten opzichte van 1990, het basisjaar voor emissiereducties. De emissie in het basisjaar bedraagt in totaal 213 miljard kg CO2-equivalenten. Strikt genomen zijn de emissies in het basisjaar een optelling van de CO2-equivalenten van koolstofdioxide, lachgas (N2O) en methaan (CH4) in 1990 en die van de fluorgassen in 1995.
Een deel van deze reductie mag overigens ook met inzet van Nederlands geld in het buitenland worden gerealiseerd. Nederland kan bijvoorbeeld emissierechten opkopen in andere landen of projecten financieren die emissiereducties in het buitenland opleveren.