Kyoto-emissies

Voor het voeren van internationaal beleid ten aanzien van de reductie van emissies van broeikasgassen zijn in Kyoto (Japan) internationale afspraken gemaakt en doelstellingen overeengekomen. Deze zijn vastgelegd in het Kyotoprotocol. Voor het nakomen van deze afspraken is door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) een voorschrift opgesteld om per land de emissie van broeikasgassen vast te stellen (IPCC, 1996).

Hierin wordt bijvoorbeeld de vervuiling door het wegverkeer berekend aan de hand van de totale hoeveelheid in het binnenland afgeleverde motorbrandstoffen, ongeacht de nationaliteit van de gebruiker of de locatie van het daadwerkelijke gebruik. Voor de luchtvaart en de scheepvaart worden in de berekeningen alleen de emissies die worden veroorzaakt door het nationale verkeer meegerekend. De emissies die worden veroorzaakt door bunkering van schepen en vliegtuigen maken geen onderdeel uit van de Kyoto-doelstellingen.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), is een intergouvernementele organisatie die ten behoeve van de meer dan 180 landen die het klimaatverdrag van de Verenigde Naties (VN) onderschrijven, een aantal ondersteunende activiteiten verricht.