Uitstoot broeikasgassen door transportbedrijven fors hoger dan in 1990

De uitstoot van broeikasgassen door Nederlandse transportbedrijven is sinds 1990 met bijna 80 procent toegenomen. Dat is voor een belangrijk deel te wijten aan de groei van het internationaal transport door Nederlandse bedrijven en aan de toegenomen reislust van Nederlanders.

Uitstoot luchtvaart verdubbeld

In de luchtvaart zijn de broeikasgasemissies meer dan verdubbeld. Het aantal passagiers, vooral op intercontinentale vluchten, is de afgelopen jaren sterk gestegen. Verder hebben in het wegtransport zuiniger motoren onvoldoende effect om de emissies te laten dalen. Ook de emissies door vervoer over water zijn gestegen.

 Broeikasgasemissies door transportbedrijven

Broeikasgasemissies door transportbedrijven

Emissie broeikasgassen en economische groei nog niet helemaal ontkoppeld

In de periode 1990-2008 groeide de Nederlandse economie met 59 procent. De toename van broeikasgasemissies sinds 1990 door bedrijven was met 9 procent echter aanzienlijk geringer. Van absolute ontkoppeling, economische groei gecombineerd met een dalende milieudruk, is echter nog steeds geen sprake. De broeikasgasemissies van de bedrijven maken 82 procent uit van het totaal. De resterende uitstoot is afkomstig van particuliere huishoudens.

De ontwikkeling van emissies van de afzonderlijke broeikasgassen laat een wisselend beeld zien. Waar de emissie van kooldioxide (CO2) door bedrijven en instellingen sinds 1990 met 21 procent toenam, daalden de emissies van methaan (CH4) en lachgas (N2O) met respectievelijk 8 en 41 procent. Genoemde dalingen werden vooral gerealiseerd door technische maatregelen.

 Bruto binnenlands product en broeikasgasemissies van bedrijven

 Bruto binnenlands product en broeikasgasemissies van bedrijven

Verschil met emissies volgens Kyotoprotocol

Broeikasgasemissies van het internationale transport en reizen van Nederlanders in het buitenland tellen niet mee in de berekeningen van de Nederlandse broeikasemissies voor het Kyotoprotocol. Hierin is vastgelegd dat Nederland in de periode 2008–2012 de uitstoot van broeikasgassen met gemiddeld 6 procent moet verlagen ten opzichte van 1990.

Volgens de voorschriften in het Kyotoprotocol waren in 2008 de broeikasgasemissies in ons land 3 procent lager dan in 1990. Worden de broeikasgasemissies van het internationale transport en reizen van Nederlanders in het buitenland wel meegeteld en de emissies van buitenlanders in Nederland niet, dan zijn sinds 1990 de broeikasgasemissies voor de gehele Nederlandse economie met 4 procent gestegen.

Emissies van broeikasgassen

Emissies van broeikasgassen

Cor Graveland en Sjoerd Schenau

Bronnen: