Broeikasgasemissies

Broeikasgassen spelen een rol bij klimaatverandering Ze houden een deel van de warmte die op aarde terecht komt door zonnestraling vast. Door de toegenomen concentratie broeikasgassen wordt meer warmte vastgehouden en neemt de temperatuur van het aardoppervlak toe. Dit wordt het (versterkte) broeikaseffect genoemd. De belangrijkste broeikasgassen zijn kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O).

Bij het bepalen van de broeikasgasemissies door de Nederlandse economie wordt gebruik gemaakt van het Ingezetenenprincipe. Volgens dit principe worden alle emissies en ook het verbruik van energie en grondstoffen meegerekend die worden veroorzaakt door ingezetenen.
In de berekening worden ook de emissies die door Nederlands ingezetenen in het buitenland worden veroorzaakt, zoals tijdens vervoer in het buitenland. Daarentegen worden de emissies van buitenlanders in Nederland hierin niet meegeteld.

De bijdrage aan het broeikaseffect wordt uitgedrukt in broeikasgasequivalent (CO2-equivalent). Eén broeikasgasequivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kilogram kooldioxide (CO2) heeft. De uitstoot van 1 kg methaan staat gelijk aan 21 broeikasgasequivalenten en de uitstoot van 1 kg lachgas is gelijk aan 310 broeikasgasequivalenten.