Vakbondsleden

Het aantal vakbondsleden is afkomstig uit de Structuurenquête van de Statistiek van de Vakbeweging. Deze is tot en met verslagjaar 2003 tweejaarlijks gehouden bij alle vakverenigingen en heeft als peildatum 31 maart. De Structuurenquête wordt vanaf verslagjaar 2005 jaarlijks gehouden. De meeste vakverenigingen zijn aangesloten bij een centrale of overkoepelende organisatie: FNV, CNV of MHP. Vakbondsleden van een vakbond die niet bij een van deze vakcentrales is aangesloten, worden opgenomen in de categorie ‘Overige vakverenigingen’.

De organisatiegraad is echter niet af te leiden uit de door vakbonden verstrekte gegevens. Door het CBS wordt niet gevraagd of de leden wel of niet werkzaam zijn, omdat de vakbonden deze informatie niet in hun ledenadministratie hebben opgenomen. De ledenaantallen die de vakbonden verstrekken kunnen betrekking hebben op personen in loondienst, maar ook op niet meer of nog niet werkzame personen, werklozen, gepensioneerden en dergelijke. Ook vakbondsleden die niet in Nederland wonen (zoals ambassadepersoneel en militairen) worden door de vakbonden meegeteld.