Risico op armoede

In Europees verband is de zogenoemde at-risk-of-poverty-rate een belangrijke indicator om de armoede en inkomensongelijkheid in kaart te brengen. Er is sprake van een armoederisico als het inkomen lager is dan de armoedegrens, d.i 60 procent van het mediane gestandaardiseerde inkomen.