Asielverzoeken

Asielzoekers kunnen soms meerdere asielverzoeken indienen. In verband hiermee zijn in de cijfers voor sommige landen vervolgaanvragen opgenomen. Van een vervolgaanvraag kan sprake zijn als er bij de beoordeling van de asielaanvraag sprake is van nieuwe feiten. Soms is er, ook als er geen nieuwe feiten zijn aangedragen, toch aanleiding een asielverzoek opnieuw te beoordelen. Dit is bijvoorbeeld het geval als het beleid ten aanzien van veilige herkomstlanden is gewijzigd. Het is niet precies aan te geven hoe groot het aantal vervolgaanvragen in andere landen is. In dergelijke gevallen worden personen dus meerdere keren geteld. Dit bemoeilijkt de vergelijkbaarheid van de cijfers tussen de landen.

De Nederlandse cijfers over 2007 en 2008 in dit artikel betreffen alleen eerste aanvragen (respectievelijk 7,4 duizend en 13,4 duizend). Het totale aantal aanvragen (inclusief vervolgaanvragen) bedroeg voor deze jaren 9,7 duizend en 15,3 duizend. Voor de periode tot en met 2006 is voor Nederland alleen het totale aantal asielaanvragen bekend (dus inclusief vervolgaanvragen).

Voor de leesbaarheid worden in dit artikel de termen asielzoekers en asielverzoeken door elkaar gebruikt. Omdat een asielzoeker meerdere asielverzoeken kan indienen, moet in alle gevallen strikt genomen asielverzoeken worden gelezen.