Bestaand bebouwd gebied 2000

Bestaand bebouwd gebied is door het Ministerie van VROM vastgesteld op basis van de statistiek van het bodemgebruik van het jaar 2000. Daarbij zijn de volgende vormen van bodemgebruik als primair bebouwd gebied beschouwd:
- woongebied
- detailhandel en horeca
- bedrijventerrein.

Een aantal andere vormen van bodemgebruik (verschillende typen stedelijke voorzieningen en infrastructuur) worden ook tot het bebouwd gebied gerekend, mits de betreffende terreinen geheel door primair bebouwd gebied zijn ingesloten of een verhardingsgraad van meer dan 30 procent kennen. Buitengebied kleiner dan 25 ha. dat geheel door bebouwd gebied is ingesloten, wordt eveneens tot het bebouwd gebied gerekend. Als ondergrens voor bebouwd gebied wordt een omvang van 5 ha. gehanteerd.

De gehanteerde procedure voor afbakening van het bebouwd gebied 2000 is vastgelegd in de publicatie Begrenzing bebouwd gebied 2000 (VROM).