Voortijdig schoolverlaters

Het aantal voortijdig schoolverlaters in dit artikel heeft betrekking op jongeren die het onderwijs zonder startkwalificatie verlaten en nog geen 23 jaar zijn. De gegevens zijn gebaseerd op de directe door- en uitstroom tussen twee opeenvolgende schooljaren binnen het door de overheid bekostigde onderwijs. Leerlingen die een jaar geen onderwijs volgen en daarna hun onderwijsloopbaan weer oppakken, worden dus niet meegeteld in de doorstroom naar vervolgonderwijs en worden, als zij geen startkwalificatie hebben behaald, geteld als voortijdig schoolverlater. Een leerling heeft een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt met ten minste een afgeronde havo of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-niveau 2).

Dit artikel heeft niet tot doel uitspraken te doen over het absolute aantal voortijdig schoolverlaters in Nederland. Het artikel is gebaseerd op voorlopige cijfers over 2006/’07  en er worden alleen uitspraken gedaan over de leerlingen die tot de GBA-bevolking behoren (d.w.z. ingeschrevenen in de Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens, GBA). Meer informatie over de gehanteerde methode is te vinden in de toelichtingen van de StatLine publicaties over voortijdig schoolverlaters.