Minder tweelingen

In 2007 zijn 3 062 meerlingen geboren. Dat waren er in 2002 nog 3 762. Er worden vooral minder tweelingen geboren. De daling hiervan hangt samen met ontwikkelingen rond in-vitrofertilisatie (IVF).

Aantal twee- en meerlingen (geboorten)

Aantal twee- en meerlingen(geboorten)

Toe- en afname vooral door IVF

Het aantal meerlinggeboorten heeft de afgelopen decennia veel sterkere schommelingen laten zien dan het totale aantal geboorten. Tussen 1982 en 2007 nam het aantal geboorten met 5 procent toe, terwijl het aantal meerlingen met ruim 60 procent steeg. De opkomst van in-vitrofertilisatie (IVF) en een veranderende praktijk van terugplaatsing van bevruchte eicellen heeft hierin een grote rol gespeeld.

Sinds kort ook minder tweelingen

Tot de jaren tachtig bedroeg het aandeel van drie-, vier- of vijflingen in het totale aantal meerlinggeboorten ongeveer 1 procent. Doordat bij toepassing van IVF aanvankelijk vaak vier of vijf bevruchte eicellen werden teruggeplaatst, kwamen drie- of meerlingen rond 1990 vaker voor. De latere praktijk om twee eicellen terug te plaatsen leidde tot minder drie- en meerlingen, maar niet of nauwelijks tot minder tweelingen. De laatste jaren wordt vaker slechts één eicel teruggeplaatst. Hierdoor daalt nu ook het aantal tweelingen.

Geschat aantal een- en twee-eiige tweelingen (geboorten)

Geschat aantal een- en twee-eiige tweelingen(geboorten)

Een op dertig kinderen deel van meerling

In 1982 maakte een op de circa 45 pasgeborenen deel uit van een twee- of meerling. Omstreeks 2000 lag dit aandeel rond een op 27. In 2007 was het weer iets gedaald naar een op 30.

Aandeel eeneiige tweelingen constant

Ongeveer een op de 200 bevallingen betreft een eeneiige tweeling. Dit aandeel is in de loop der tijd weinig veranderd. De toe- of afname van het aantal tweelingen wordt voor een groot deel bepaald door twee-eiige tweelingen die door toepassing van IVF ter wereld zijn gekomen.

Aandeel pasgeborenen dat deel uitmaakt van meerling

Aandeel pasgeborenen dat deel uitmaakt van meerling

Joop Garssen

Bron: Geboorte naar diverse kenmerken