Emissie-intensiteit

De hoeveelheid emissies per euro toegevoegde waarde. In de analyse is wél de bedrijfstak landbouw (inclusief uit- en afspoeling) betrokken, terwijl de bedrijfstak vervoer over water buiten beschouwing is gelaten. De berekeningen zijn inclusief lozingen vanuit rioolzuiveringsinstallaties. De emissies die in de analyse worden meegenomen zijn arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood en zink. Deze emissies worden omgerekend naar zware-metaalequivalenten en vervolgens opgeteld. Bij de omrekening naar equivalenten wordt rekening gehouden met de schadelijkheid van het metaal voor het milieu.