Gezondheidstoestand

De enquêtevraag in het onderzoek luidt: Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand? Er zijn vijf antwoordcategorieën:
1. zeer goed
2. goed
3. gaat wel
4. slecht
5. zeer slecht

Van degenen die 'gaat wel', óf 'slecht' óf 'zeer slecht' hebben ingevuld, wordt de gezondheidstoestand als minder goed beschouwd.

De gegevens zijn afkomstig uit het POLS-onderzoek dat neerkomt op een steekproefonderzoek onder jaarlijks circa 10 duizend mensen van alle leeftijden. Bewoners van instellingen en tehuizen zijn in dit onderzoek niet opgenomen. Omdat de cijfers gebaseerd zijn op steekproefonderzoek hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge.  De omvang van die marge blijkt uit de standaardfout die in de StatLine databank -zie bronlink- is opgenomen. De marge geeft een indruk van de nauwkeurigheid van de gemaakte schatting. De standaardfout is onder meer afhankelijk van de steekproefomvang. De schatting is nauwkeuriger naarmate de standaardfout kleiner is.

De cijfers in dit artikel zijn gestandaardiseerd, dat wil zeggen per regio gecorrigeerd naar de leeftijd en geslacht van de totale populatie exclusief de bevolking in instellingen en tehuizen.