Arbeidsongeschiktheidsregelingen

De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn gebaseerd op vier wetten: Wet op de arbeidsongeschiktheidverzekering (WAO), Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA bestaat uit twee regelingen, de Werk-hervattingsregeling Gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA) en de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).