Verdachte

Een verdachte is een persoon tegen wie een proces-verbaal is opgemaakt op verdenking van een misdrijf. Tegen een verdachte kunnen in een jaar één of meerdere processen-verbaal zijn opgemaakt. Per proces-verbaal kunnen meerdere delicten voorkomen. De gegevens betreffen verdachten en geen veroordeelden. Naar schatting meer dan 90 procent van de verdachten wordt in een later stadium door de rechter schuldig verklaard of krijgt een transactie aangeboden.

Een transactie is het onder bepaalde omstandigheden ter voorkoming van strafvervolging voldoen aan een of meer door de opsporingsambtenaar (politie) of het Openbaar Ministerie (officier van justitie) gestelde voorwaarden, zoals het betalen van een geldsom (boete), waardoor het recht tot strafvervolging vervalt. De gegevens over de verdachten zijn afkomstig uit de Herkenningsdienstsystemen (HKS) van de politie. Omdat de gegevens van de bijzondere opsporingsdiensten vaak niet in het HKS zijn opgenomen, zijn diverse typen misdrijven, zoals economische delicten, milieudelicten en uitkeringsfraude, ondervertegenwoordigd in de cijfers. Dit geldt ook voor de zogenoemde Haltafdoeningen.

Gegevens over verdachten zijn aanwezig vanaf 1996. Met ‘ooit verdacht’ wordt hier bedoeld dat een ouder na 1996 ooit als verdachte is geregistreerd en dat deze registratie heeft plaatsgevonden voordat het kind 17 jaar oud werd.