Verkeersoverlast

De cijfers over verkeersoverlast zijn gebaseerd op de Veiligheidsmonitor Rijk 2007, een onderzoek van het CBS en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie.
Dit onderzoek onder personen van vijftien jaar en ouder werd uitgevoerd van januari tot half maart 2007. Bewoners van instellingen en tehuizen zijn in dit onderzoek niet opgenomen. De gepresenteerde percentages hebben marges omdat ze gebaseerd zijn op een steekproef.

In de Veiligheidsmonitor wordt gevraagd :
‘Ik noem u een aantal vervelende voorvallen en misdrijven die in uw buurt voor kunnen komen. Ik zou graag willen weten of deze voorvallen en misdrijven naar uw eigen idee vaak, soms, nooit of bijna nooit voorkomen.’ Vervolgens worden een aantal items gevraagd. De items die op verkeersoverlast betrekking hebben worden als volgt geformuleerd:
- Agressief verkeersgedrag;
- Geluidsoverlast door verkeer;
- Te hard rijden;
- Aanrijdingen.

In dit artikel worden de items alléén als ‘last’ beschouwd als de respondent antwoordt dat het ‘vaak’ voorkomt.