Expertisecentra

Op deze centra wordt onderwijs gegeven aan kinderen die zeer moeilijk lerend of zeer moeilijk opvoedbaar zijn of kinderen met een handicap op fysiek of psychisch gebied, of een combinatie hiervan. Deze kinderen hebben extra, gespecialiseerde ondersteuning nodig die niet gegeven kan worden op het regulier onderwijs.