Verontreinigingsheffing

De kosten die waterschappen maken voor de zorg van de kwaliteit van het oppervlaktewater en de zuivering van het afvalwater, worden betaald uit de opbrengsten van de verontreinigingsheffing. Deze belasting wordt opgelegd aan particulieren en bedrijven volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.

De vervuiling binnen een waterschap wordt uitgedrukt in vervuilingseenheden. Deze vervuilingseenheden worden verdeeld over de vervuilers in de mate waarin zij vervuilen. Zo worden huishoudens standaard voor drie eenheden aangeslagen. Alleenstaanden worden voor één vervuilingseenheid aangeslagen.

Bedrijven die veel vervuilen, betalen meer vervuilingseenheden dan bedrijven die weinig vervuilen. De hoeveelheid vervuiling van bedrijven wordt vastgesteld door meting van het afvalwater. Een andere mogelijkheid is dat de bedrijven worden aangeslagen op basis van de hoeveelheid ingenomen water.