Re-integratietraject

Het gaat hier uitsluitend om re-integratietrajecten die door de gemeenten worden aangeboden. Op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) is de gemeente verantwoordelijk voor activering en re-integratie van bepaalde groepen werklozen. Deze werklozen bestaan uit personen met een WWB-, IOAZ- en IOAW-uitkering, personen die bij het CWI staan ingeschreven als niet werkend werkzoekende en geen uitkering ontvangen en personen met een uitkering in het kader van de algemene nabestaandenwet (Anw). De re-integratietrajecten hebben als doel deze werklozen zo snel mogelijk (weer) aan betaald werk te helpen. De gemeente heeft hiertoe verschillende re-integratievoorzieningen tot haar beschikking zoals scholing, werkervaringsplaatsen en bijvoorbeeld ook kinderopvang. Een re-integratietraject kan bestaan uit één of meer voorzieningen. In enkele gevallen komen ook personen voor een re-integratietraject in aanmerking die niet zijn ingeschreven bij het CWI en ook geen uitkering hebben. Dit betreft meestal immigranten die een inburgeringscursus volgen of schoolverlaters die deelnemen aan een Work First-project. Deze voorzieningen hebben voornamelijk sociale activering en het voorkomen van werkloosheid als doel.

De gemeente is in principe niet verantwoordelijk voor de re-integratie van  personen met een WAO-, WIA-, Waz-, Wajong-  of  WW-uitkeringen. Re-integratie van deze personen valt onder de verantwoordelijkheid van het UWV. Toch nemen gemeenten en het UWV soms personen van elkaar over. Hierover worden dan afspraken gemaakt. Dit aantal personen is echter gering.