Bestuursrecht

Wie het niet eens is met een besluit van de overheid over bijvoorbeeld een uitkering, een subsidie of een vergunning, kan een bezwaarschrift indienen. Als het bezwaar geen effect heeft, kan men een beroep doen op de bestuursrechter.

In dit onderzoek zijn bij het bestuursrecht meegeteld: de uitspraken in vereenvoudigde behandeling, in gewone of versnelde behandeling, in voorlopige voorziening, en de verzetten voor zover deze werden ingetrokken, niet-ontvankelijk, gegrond of ongegrond verklaard.

Van een uitspraak in vereenvoudigde behandeling is sprake als de rechter van mening is, dat op grond van de (schriftelijk) geleverde informatie een uitspraak kan worden gedaan zonder de partijen op een zitting te horen.

Een versnelde behandeling is een gewone behandeling, maar dan met verkorte termijnen en versnelde procedures. In spoedeisende gevallen kan hiertoe met instemming van de partijen worden besloten.

In het bestuursrecht is het niet mogelijk te voorkomen dat het bestuur een bepaald besluit neemt. Als echter het besluit is genomen en men heeft bezwaar aangetekend, dan kan in spoedeisende gevallen via de voorlopige voorziening worden geprobeerd uitvoering van het besluit te blokkeren.