Meeste zaken voor burgerrechter

In 2006 deden de rechtbanken ruim 1,1 miljoen zaken af. De Nederlandse rechters deden beduidend meer civiele zaken af dan strafzaken of bestuurszaken.

Aantal uitspraken door de rechtbanken per rechtsgebied

2345g1

Groei afdoeningen door burgerrechter stagneert

In 2006 hebben de rechtbanken (sectoren kanton en civiel) ruim 782 duizend civiele zaken afgedaan. Het aantal afdoeningen door de burgerrechter is tussen 2000 en 2005 sterk toegenomen (in totaal met 58 procent). In 2006 is dit aantal heel licht gedaald in vergelijking met 2005.

Aantal uitspraken door de bestuursrechter neemt toe

In 2006 deed de bestuursrechter 50,5 duizend zaken af. Ten opzichte van 2000 betekent dit een toename van 69 procent. Een belangrijke oorzaak hiervan is de invoering van het beroep in belastingzaken bij de rechtbank in 2005. De meeste uitspraken gaan over de socialeverzekeringswetten of de bijstand of belasting.

Soorten uitspraken in het bestuursrecht, 2006

2345g2

Aantal strafzaken bijna stabiel

Niet alle strafbare feiten worden door de rechter afgehandeld. Een deel van de strafzaken doet het Openbaar Ministerie zelf af, bijvoorbeeld met een boete of taakstraf. De overige zaken komen voor de rechtbanken, sectoren kanton en straf.
In 2006 deden de rechtbanken (sectoren kanton en straf) uitspraak in ruim 315 duizend strafzaken. Ook hier is een sterke stijging zichtbaar (59 procent) sinds 2000, hoewel het slechts iets meer is dan in 2004 en 2005.

Het grootste deel van de strafzaken wordt door de kantonrechter afgedaan. Het gaat dan vooral om overtredingen van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen en Wet Personenvervoer, Algemene Plaatselijke Verordeningen en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. De overtredingen van het Wetboek van Strafrecht maken slechts 13 procent uit van de zaken die door de sector kanton worden afgedaan.

Daarentegen betreffen de meeste zaken die de rechters van de sector straf afdoen, het Wetboek van Strafrecht. Het gaat daarbij vooral om gewelds- en vermogensmisdrijven, en misdrijven tegen de Wegenverkeerswet.

Soorten afdoeningen in het strafrecht, sector straf, 2006

2345g3

Nynke de Lange en Arno Sprangers

Meer informatie is te vinden in Rechtspraak in Nederland 2006.

Bron: StatLine,