Bijstand

Uitkeringen krachtens de Algemene Bijstandswet (ABW) en vanaf 2004 de Wet Werk en Bijstand (WWB).

Het onderzoek beperkt zich tot personen in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. Personen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen zijn uitgesloten. Indien de bijstandsuitkering is uitgekeerd aan een gehuwd of ongehuwd samenwonend paar zijn beide partners afzonderlijk meegeteld.

De bijstandsgegevens zijn ontleend aan het Sociaal Statistisch Bestand.