Twee derde bijstandsontvangers laagopgeleid

In de periode 2001–2005 hadden twee op de drie 15–64-jarigen in de bijstand een laag opleidingsniveau. Dat houdt in dat zij niet over een startkwalificatie beschikten. Het zijn er bijna twee keer zo veel als in de totale bevolking van die leeftijd.
Slechts ongeveer 7 procent van de bijstandsontvangers had een diploma in het hoger onderwijs.

Opleidingsniveau 15–64-jarigen

Opleidingsniveau 15–64-jarigen

Bijna helft (echt)paren hooguit basisonderwijs

Ruim één op de drie bijstandsontvangers is alleenstaand. Dit is ook de groep die het hoogst is opgeleid: in 2005 had 10 procent minimaal een opleiding op hbo-niveau. Personen in de bijstand die deel uitmaken van een (echt)paar, zijn het laagst opgeleid. Zo’n 45 procent van hen had ten hoogste basisonderwijs doorlopen. Onder de alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering, voor ruim 95 procent bijstandsmoeders, komt het laagste aantal hoogopgeleiden voor.

Opleidingsniveau hangt samen met geslacht en leeftijd

Ongeveer zes op de tien bijstandsontvangers van 15-64 jaar is vrouw. Over het geheel genomen is hun opleidingsniveau iets lager dan dat van de mannen. Daarbij neemt het percentage laagopgeleiden bij vrouwen sterk toe vanaf 45 jaar en bij mannen vanaf 55 jaar. In de leeftijdscategorie 60-64 jaar heeft ongeveer de helft van de bijstandsontvangers ten hoogste basisonderwijs afgemaakt, tegenover ongeveer 20 procent in de totale bevolking.

Bijstandsontvangers van Marokkaanse en Turkse herkomst laag opgeleid

Naast leeftijd en geslacht, hangt het opleidingsniveau van bijstandsontvangers ook samen met de herkomst. Zo hebben Marokkanen en Turken met een bijstandsuitkering een opvallend laag opleidingsniveau. Ruim de helft van hen heeft hooguit de basisschool afgerond. In de totale bevolking is dit ongeveer 40 procent.

Laag opgeleide bijstandsontvangers 15–64 jaar naar herkomst, 2005

Laag opgeleide bijstandsontvangers 15–64 jaar naar herkomst, 2005

Lager opgeleiden langer in de bijstand

De laagopgeleide bijstandsontvangers zitten het langst in de bijstand. Van de bijstandsontvangers met hooguit basisonderwijs had in 2005 bijna de helft een uitkering van vijf jaar of langer, tegenover 35 procent bij de hoogopgeleiden. Voor alle opleidingsniveaus geldt dat het vooral jongeren zijn die kort in de bijstand zitten.

Bijstandsontvangers 15–64 jaar naar duur van de uitkering, 2005

Bijstandsontvangers 15–64 jaar naar duur van de uitkering, 2005

Andrea Annema, Frank Linder en Muirne Paap

Bron: Maatwerktabellen