Aantal sterfgevallen blijft dalen

Het aantal sterfgevallen in Nederland was ook in de eerste helft van 2007 weer lager dan in voorgaande jaren. Ondanks de vergrijzing overlijden sinds 2002 van jaar op jaar minder mensen. In de afgelopen eeuw was er niet eerder zo’n lange periode van dalende sterfte. Naar verwachting zal het totaal aantal sterfgevallen in 2007 ongeveer 10 duizend lager zijn dan in 2002.

Aantal overledenen per jaar

Aantal overledenen per jaar

Risicodaling sterkst bij jongeren

Het risico om te overlijden neemt al sinds tientallen jaren op alle leeftijden af. Zo is het overlijdensrisico van kinderen nog maar een zesde van dat in 1950. De afgelopen jaren is dit risico het sterkst gedaald onder tieners en twintigers, grotendeels door een afname van het aantal jeugdige verkeersslachtoffers.

Vooral minder zeventigers

De recente daling van de overlijdensrisico’s heeft het grootste effect gehad op het aantal sterfgevallen onder ouderen. Vooral het aantal overleden zeventigers is de afgelopen jaren fors afgenomen. Alleen op zeer hoge leeftijden nam het aantal sterfgevallen door de vergrijzing toe.

Afname aantal sterfgevallen, eerste halfjaar 2007 t.o.v. 2002*

Afname aantal sterfgevallen, 2007 t.o.v. 2002*

Veel minder sterfte door hart- en vaatziekten

Onder zeventigers is twee derde van alle sterfgevallen toe te schrijven aan kanker en hart- en vaatziekten. Het risico van zeventigers om te overlijden door een hart- of vaatziekte is sinds 2002 met een kwart gedaald.

Daarentegen is de kans van zeventigers om door kanker te overlijden sinds 2002 met slechts 1 procent gedaald. Wel is de daling bij sommige vormen van kanker (borst en prostaat) veel groter geweest. Bij longkanker was de trend gunstig voor mannen en zeer ongunstig voor vrouwen.

Daling overlijdensrisico van zeventigers naar oorzaak, eerste halfjaar 2002–2007*

Daling overlijdensrisico van zeventigers naar oorzaak, 2002–2007*

Geen extreme weersomstandigheden

Aan de daling van het aantal sterfgevallen ligt een complex van oorzaken ten grondslag. Zo is de sterfte door extreem hoge en lage temperaturen de afgelopen jaren betrekkelijk gering geweest. Weliswaar was sprake van een verhoogde sterfte tijdens hittegolven, maar gemeten over de hele periode waren de weersomstandigheden gematigder dan in eerdere jaren.

Ook hebben zich geen grote griepgolven voorgedaan. Onder ouderen leidt griep namelijk tot een verhoogde kans op sterfte door hart- en vaatziekten en ziekten van de ademhalingsorganen. Bij de sterke afname van de sterfte door hart- en vaatziekten hebben verder waarschijnlijk ook meer aandacht voor preventie en verbeteringen in de medische zorg een belangrijke rol gespeeld.

Joop Garssen en Jan Hoogenboezem

Bron: StatLine, Bevolking per maand, kwartaal en jaar