Ontvangsten van de overheid

Er zijn twee categorieën:

  1. Uitkeringen die middels premiebetaling zijn bekostigd. Dit zijn uitkeringen in het kader van de inkomensverzekeringen. Hieronder vallen uitkeringen in verband met werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid, en ouderdom en nabestaanden.
  2. Uitkeringen en toelagen die uit de algemene overheidsmiddelen worden gefinancierd, zoals  bijstandsuitkeringen, kinderbijslag, studiefinanciering en huursubsidie.