Zorgverlofregelingen

De Nederlandse overheid wil werknemers meer in staat stellen om mantelzorg te kunnen verlenen. In 2001 is de Wet arbeid en zorg ingevoerd. Na enkele uitbreidingen van deze wet, waren in 2005 de volgende regelingen van kracht die het beter mogelijk moeten maken om arbeid en mantelzorg te combineren:

  • Calamiteitenverlof: betaald verlof in geval van zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden
  • Kortdurend zorgverlof: maximaal tien dagen betaald verlof (ten minste 70 procent van het dagloon) per jaar om te zorgen voor thuiswonend ziek (pleeg-)kind, partner of ouder
  • Langdurend zorgverlof: maximaal zesmaal de wekelijkse arbeidsduur aan onbetaald verlof voor zorg voor een levensbedreigend zieke partner, kind of ouder.